Privacybeleid

Egenix, kantoorhoudende aan Lichttoren 32, 5611 BJ te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacybeleid van Egenix

Laatst bijgewerkt: 2024-02-22

Egenix, daaronder begrepen onze dochterondernemingen, Egenix Digital Services & Development Agency (hierna te noemen "wij", "ons" of "onze"), hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Dit Privacybeleid geeft uiteenzetting van onze benadering ten aanzien van de Persoonsgegevens die wij van u of betreffende u verzamelen door middel van uw gebruik van de websites van Egenix (https://www.egenix.nl) en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als de "Website"), alsmede via uw gebruik van de producten en diensten van Egenix en haar gelieerde ondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot applicatieprogramma-interfaces, bijbehorende software, ontwikkelaarstools, gegevens en documentatie (gezamenlijk aangeduid als de "Diensten").

Het gebruik van onze Website, het registreren van een account, het inschrijven op onze nieuwsbrief en/of het aanvragen van een live- of videodemonstratie vormen uw ondubbelzinnige toestemming (door middel van het verstrekken van uw Persoonsgegevens of door opt-in) met dit Privacybeleid en derhalve met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 Wij adviseren u dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen in combinatie met ons cookiebeleid.

Persoonlijke informatie die wij verwerken

Binnen het kader van onze dienstverlening kan Egenix de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam en voornamen;
 • Functie binnen de organisatie;
 • Naam van de rechtspersoon waarbij betrokkene in dienst is;
 • Zakelijk adres;
 • Zakelijk e-mailadres;
 • Zakelijk telefoonnummer;
 • Omzetbelastingidentificatienummer.

Deze persoonsgegevens kunnen door ons worden verzameld en verwerkt op de volgende wijzen:

Informatie die u aan ons verstrekt: Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen wanneer u een account registreert om gebruik te maken van onze Diensten of wanneer u op andere wijze met ons in contact treedt.

Communicatiegegevens: In het geval van communicatie met onze organisatie, kunnen wij gegevens verzamelen die uw identificatie mogelijk maken, waaronder uw naam, communicatiemiddelen en de inhoud van uw communicatie.

Technische informatie die wij automatisch verkrijgen: Bij het bezoeken, gebruiken of interactie met onze Diensten, kunnen wij bepaalde technische informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Logbestandsgegevens: Dit omvat gegevens die uw browser automatisch overbrengt bij een bezoek aan onze Website, waaronder uw IP-adres, browsertype en -instellingen, datum en tijd van uw verzoek en uw interactie met de Website.
 • Gebruiksinformatie: Automatische verzameling van gegevens aangaande uw interacties met onze Diensten, zoals de bekeken of gebruikte content, de functies die u gebruikt, uw handelingen, tijdzone, land, de data en tijden van toegang, de user agent en versie, type apparaat, verbindingsspecificaties en IP-adres.
 • Apparaatinformatie: Hieronder valt de benaming van het apparaat dat u gebruikt, het operationele systeem en de browser, afhankelijk van het soort apparaat en de configuratie daarvan.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid.

Cookies en uw keuzes

Binnen onze website, www.egenix.nl, en bij het aanbieden van onze diensten, maken wij actief gebruik van cookies. Deze cookies zijn bedoeld om de functionaliteit van onze site te optimaliseren en uw surfervaring te verrijken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door onze website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw apparaat wordt opgeslagen. Deze bestandjes spelen een cruciale rol in het verbeteren van uw gebruiksgemak op onze site.

Wij begrijpen het belang van uw privacy en controle over uw eigen gegevens. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw cookievoorkeuren naar wens in te stellen. Via de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, te weigeren, of om een melding te krijgen telkens wanneer een cookie wordt aangeboden. Dit geeft u de vrijheid om op individuele basis te beslissen over het accepteren van cookies.

Het is belangrijk om te vermelden dat het volledig uitschakelen van cookies invloed kan hebben op de toegankelijkheid en de functionaliteit van onze website of bepaalde delen ervan. Dit kan resulteren in een beperkte gebruikerservaring of het niet optimaal functioneren van bepaalde websiteonderdelen.

Voor gedetailleerde informatie over het beheer van uw cookievoorkeuren en meer inzicht in hoe cookies functioneren, nodigen wij u uit om de website Alles over cookies te bezoeken. Bovendien stellen wij u in staat om uw cookievoorkeuren direct aan te passen via onze website. Aan de onderkant van onze privacy policy vindt u de optie om uw instellingen te wijzigen, zodat u te allen tijde controle heeft over uw cookievoorkeuren op www.egenix.nl.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden aanwenden:

 • Het leveren van onze producten en diensten: Uw gegevens worden ingezet om onze Diensten te verstrekken, waaronder de verwerking en voltooiing van uw selectie of aankoop van onze Diensten en om de kwaliteit, veiligheid en beveiliging van onze Website en Diensten te verbeteren.
 • Communicatie: Uw gegevens zijn noodzakelijk om te reageren op uw berichten, contact met u op te nemen betreffende uw transacties, onze Diensten te promoten, relevante informatie te verschaffen en om uw inzichten of feedback te vragen.
 • Personalisatie van uw ervaring: Wij benutten uw gegevens om uw gebruikservaring met betrekking tot onze Website te personaliseren en te optimaliseren.
 • Intern onderzoek: Uw gegevens worden gebruikt voor intern onderzoek om onze producten, diensten of technologie te ontwikkelen, te verbeteren of te herstellen.
 • Beveiliging en fraudepreventie: Wij zetten uw gegevens in om (1) veiligheidsincidenten te voorkomen, te detecteren en er bescherming tegen te bieden, en (2) de integriteit of beveiliging van onze systemen te waarborgen.
 • Naleving van wetgeving: Uw gegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving of om te reageren op rechtmatige overheidsverzoeken.

Het is ons streven om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of zoals wettelijk vereist.

Uitwisseling en openbaarmaking van persoonsgegevens

Egenix handelt te allen tijde met de grootste zorgvuldigheid en waakzaamheid ten aanzien van uw persoonsgegevens. In het kader van onze bedrijfsvoering en overeenkomstig de relevante gegevensbeschermingswetgeving, kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dit gebeurt echter alleen binnen strikt omschreven kaders en met inachtneming van de vereiste wettelijke procedures. Hieronder vallen:

 • Externe dienstverleners: Voor de uitvoering van bepaalde bedrijfsfuncties en diensten, zoals hosting, cloud computing en IT-diensten, evenementenmanagement, e-mailcommunicatie en marketingactiviteiten, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde dienstverleners. Deze partijen zijn contractueel verplicht om de gegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies en de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 • Bedrijfstransacties: In het geval van zakelijke transacties zoals fusies, overnames of faillissementen, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld of overgedragen als deel van de due diligence en de transactie, uiteraard in overeenstemming met de noodzakelijke wettelijke en contractuele waarborgen.
 • Wettelijke verplichtingen: Indien wettelijk vereist of in situaties waarin wij te goeder trouw geloven dat actie noodzakelijk is, kunnen gegevens worden verstrekt om te voldoen aan juridische procedures, nationale veiligheidseisen, fraudepreventie, of de bescherming van de rechten, eigendom en veiligheid van Egenix, haar gebruikers en het publiek.
 • Gelieerde ondernemingen: Het delen van persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen zal alleen plaatsvinden indien dit in overeenstemming is met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.
 • Andere gebruikers: Bepaalde handelingen van u als gebruiker, zoals deelname aan open forums of commentaarsecties, kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Dienst.

Verwerking van uw persoonsgegevens

E-mailmarketing

In het kader van onze communicatiestrategie, behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens aan te wenden voor het versturen van nieuwsbrieven en ander marketing- of promotiemateriaal. Uw toestemming is de basis voor deze verwerking. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om zich uit te schrijven voor dergelijke communicatie; hiervoor kunt u gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid in elke door ons verzonden e-mail of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

E-mailmarketingtools

Voor onze e-mailmarketingactiviteiten maken wij gebruik van de volgende hulpmiddelen, waarvan de privacypraktijken worden uiteengezet in de respectieve privacybeleidslijnen:

 • Gmail: Voor details over hun privacypraktijken, bezoek hier.

Advertentiediensten

Onze inkomsten worden mede gegenereerd door het tonen van advertenties. Wij waarborgen dat dergelijke activiteiten worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

Advertentietools

Voor het beheren van onze advertenties gebruiken wij:

 • Google Services: Voor details over hun privacypraktijken, bezoek hier.

Diensten van Derden

De derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken worden met zorg geselecteerd en ontvangen alleen gegevens voor specifieke, legitieme doeleinden. Dit betreft voornamelijk situaties die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten en het waarborgen van een hoogwaardige dienstverlening.

Subverwerkers

In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van de expertise en technologieën van diverse subverwerkers. Deze partijen zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan onze strikte eisen voor gegevensbescherming en privacy. Voor meer informatie over de wijze waarop deze subverwerkers omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar hun respectievelijke privacybeleidsdocumenten:

 • Cloudflare: Voor details over hun privacypraktijken, bezoek hier.
 • Webflow: Meer informatie over hun benadering van privacy is beschikbaar op hier.
 • ClickUp: Voor een uiteenzetting van hun privacybeleid, raadpleeg hier.

Wij adviseren u om de privacybeleid van deze subverwerkers te raadplegen voor een volledig begrip van hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Bij het kiezen van onze dienstverleners en subverwerkers, verzekeren wij ons ervan dat zij een strikt privacybeleid hanteren dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onze eigen hoge normen van gegevensbescherming.

Uw gegevens bijwerken

Neem contact met ons op via [email protected] als u uw Persoonlijke Gegevens wilt wijzigen of corrigeren, of als u vragen of opmerkingen hebt die nog niet in dit Privacybeleid zijn behandeld.

GDRP - EU betrokkenen

De General Data Protection Regulation ("GDPR") van de Europese Unie geeft betrokkenen in de EU de aanvullende rechten die hieronder worden beschreven.

Gebruik van persoonlijke informatie

Wij treden in het algemeen op als gegevensbeheerder van de Persoonlijke Informatie van EU-gegevensbetrokkenen die aan ons wordt verstrekt. Wij baseren ons op die Persoonlijke Informatie voor de legitieme commerciële doeleinden van het leveren van onze Site en Diensten aan u. Wanneer wij volgens de wet of de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben Persoonsgegevens moeten verzamelen, en u verzuimt die Persoonsgegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij u mogelijk onze Diensten niet leveren. Wij overwegen en wegen alle mogelijke gevolgen voor u en uw rechten af voordat wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken. Wij gebruiken uw Persoonlijke Gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u, tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn. In bepaalde omstandigheden treden wij op als gegevensverwerker van derde partners, en in die omstandigheden verwerken wij uw Persoonlijke Gegevens voor de in dit Beleid vermelde doeleinden in overeenstemming met de gegevensverwerkingsvoorwaarden van die partners.

Wij kunnen ook vertrouwen op uw toestemming om uw Persoonlijke Gegevens te verzamelen, te gebruiken of openbaar te maken. Indien wij ons op uw toestemming baseren om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld hebben, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij deze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw Persoonlijke Informatie voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de rechtsgrond uitleggen die ons toestaat om dit te doen.

Als u zich in de EU bevindt en klachten hebt over onze privacypraktijken als gegevensbeheerder, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Hoewel wij het op prijs stellen dat wij de gelegenheid krijgen om uw problemen aan te pakken voordat u contact opneemt met uw toezichthoudende autoriteit, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Uw rechten

In overeenstemming met Artikel 12 tot 23 van de GDPR, hebt u rechten over uw persoonlijke gegevens die wij verplicht zijn te volgen:

 • kunt u toegang tot uw persoonlijke gegevens en een kopie ervan aanvragen.
 • u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wijzigen als u van mening bent dat deze verouderd, onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 • u kunt in bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking gedurende een beperkte periode te beperken.
 • u zich kunt afmelden voor een reeds gegeven toestemming, zonder dat deze intrekking de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde verwerkingen beïnvloedt.
 • wanneer dit technisch haalbaar is, kunt u ons vragen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt naar u op te sturen of dat wij deze aan een derde doorgeven.
 • u kunt in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen.
 • u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als dit voldoet aan de wettelijke gronden waarvoor dit van toepassing is.

Deze rechten kunnen direct en op elk moment worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar [email protected]

Internationale gegevensoverdrachten

Wij bieden EU Modelclausules aan, ook bekend als Standaard Contractuele Clausules, om te voldoen aan de adequaatheids- en beveiligingsvereisten voor onze klanten die actief zijn in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, en die Persoonsgegevens overdragen vanuit deze rechtsgebieden naar de Verenigde Staten en andere landen waarvoor geen adequaatheid is vastgesteld. Neem voor meer informatie contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder.

Minderjarige

Onze Service is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Egenix verzamelt niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 13. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar via de Service Persoonlijke Informatie aan Egenix heeft verstrekt, stuur ons dan een e-mail op [email protected] en wij zullen trachten deze informatie uit onze databases te verwijderen.

Beveiliging

Wij gebruiken commerciële, redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang en openbaarmaking van gegevens te beperken. Houd er echter rekening mee dat geen enkele veiligheidsmaatregel perfect veilig is en dat wij de veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens niet kunnen garanderen.

Geen enkele internet- of e-mailtransmissie is ooit volledig veilig of foutloos. Met name e-mail die naar of van ons verzonden wordt, is mogelijk niet veilig. Daarom dient u bijzonder voorzichtig te zijn bij het beslissen welke informatie u via de Service of e-mail naar ons verstuurt. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Service of websites van derden.

Internationale gebruikers

Door onze Service te gebruiken, begrijpt en erkent u dat uw Persoonlijke Informatie van uw locatie naar onze faciliteiten en servers in Europa zal worden overgebracht.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit Beleid periodiek bijwerken wanneer wij nieuwe producten en diensten aanbieden en wanneer ons bedrijf, onze technologie en de toepasselijke wetten veranderen. U kunt bepalen wanneer dit Beleid voor het laatst is herzien door te verwijzen naar de "Laatst bijgewerkt" waarnaar hieronder wordt verwezen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra het herziene Beleid wordt gepubliceerd.

Contact opnemen

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot onze privacypraktijken, kunt u contact opnemen met Egenix via de volgende contactgegevens:

E-mail: [email protected]

Wij streven ernaar om uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Voor directe communicatie of specifieke verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u ook gebruikmaken van het contactformulier op onze website.

Dit Privacybeleid is laatst bijgewerkt op 22 februari 2024 en we adviseren u om deze pagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen in onze privacypraktijken.