Algemene voorwaarden

Egenix ("Egenix" of "wij") verstrekken haar inhoud op deze website (de "Website" en "Website Content") onder de volgende voorwaarden (de "Voorwaarden"). Door de toegang tot en het gebruik van deze Website gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

Voor uitleg over het gebruik en het beleid van Egenix B.V. met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van de informatie van onze gebruikers, kunt u ons privacybeleid lezen.

Copyright

Alle inhoud en functionaliteit op de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen en afbeeldingen en de selectie en indeling daarvan is het exclusieve eigendom van Egenix B.V. of haar licentiegevers en wordt beschermd door de Nederlandse en internationale auteursrechtwetgeving. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen en logo's (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op de Website worden weergegeven zijn de Handelsmerken van Egenix en haar licentiegevers. U gaat ermee akkoord dat u niet zult verwijzen naar informatie van Egenix of haar licentiegevers in enig openbaar medium (bijv. persbericht, websites) voor reclame- of promotiedoeleinden, of met als doel het informeren of beïnvloeden van derden, en dat u geen enkel Handelsmerk zult gebruiken of reproduceren, of enige goedkeuring door of relatie met Egenix of haar licentiegevers zult impliceren.

Gebruik van de inhoud van de site

Egenix verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot de inhoud en functionaliteit van de Website (de "Website-inhoud") en deze te downloaden, weer te geven en af te drukken op een enkele computer, uitsluitend voor intern, zakelijk gebruik, op voorwaarde dat u de Website-inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat u alle auteursrecht- en andere eigendomsrechten die op de Website-inhoud worden weergegeven, behoudt. U mag de Website-inhoud niet anderszins reproduceren, wijzigen, verspreiden, verzenden, plaatsen of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Egenix.

Kennisgevingen van inbreuk van Egenix

Egenix verbiedt het plaatsen van informatie die inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het recht op privacy en publiciteit) van enige persoon of entiteit.

Als u van mening bent dat uw intellectueel eigendomsrecht (of een dergelijk recht dat u verantwoordelijk bent voor de handhaving ervan) wordt geschonden door enige inhoud op de Website, kunt u ons schrijven op het adres dat wordt weergegeven op de Contactpagina, met een schriftelijke verklaring die bevat:

  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of het intellectueel eigendomsrecht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
  • Identificatie van het vermeende auteursrechtelijk beschermde materiaal op de Website dat verzocht wordt te worden verwijderd;
  • Uw naam, adres en telefoonnummer, en een e-mailadres indien beschikbaar;
  • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of de uitoefening van het intellectueel eigendomsrecht niet is toegestaan door de eigenaar, zijn agent of de wet;
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en, op straffe van meineed, dat de ondertekenaar bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; en
  • De handtekening van de eigenaar van het intellectueel eigendomsrecht of van iemand die namens de eigenaar gemachtigd is om een inbreuk op het recht te doen gelden.

Disclaimer

De inhoud en functionaliteit op de site wordt geleverd met dien verstande dat Egenix zich hierin niet bezighoudt met het geven van professioneel advies en diensten aan u.

Alle inhoud en functionaliteit op de site wordt geleverd "zoals het is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Egenix en haar externe leveranciers van inhoud geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot het eigendom, de nauwkeurigheid of de geschiktheid van de inhoud van de site. Egenix is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige informatie die op gelinkte websites wordt gepubliceerd, die in de op de site gepubliceerde inzendingen van gebruikers voorkomt of die door derden wordt verstrekt.

Noch Egenix, noch haar externe leveranciers van inhoud zijn aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of gevolgschade of voor gederfde inkomsten of winst, al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies en ongeacht de theorie van de aansprakelijkheid.

Websites van derden

Wij kunnen links naar websites van derden aanbieden. Egenix is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden, die vallen onder de Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, indien van toepassing, van de van toepassing zijnde externe websites.

Privacy- en cookiebeleid

Ons privacy- is een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.